Bomenkap 12 november 2012

De Federatie Groene Heuvelrug heeft in haar brief van 23 oktober 2012 2 aan de gemeenteraad zorg uitgesproken over de aanpak van de voorgenomen deregulering van kapvergunningen. Zij roept de raad op ervoor te zorgen dat een stevige bescherming wordt geboden aan waardevolle (‘monumentale’) bomen en boomgroepen, die in hoge mate bepalend zijn voor de schoonheid van de dorpen van de Utrechtse Heuvelrug.
De gemeenteraad heeft besloten de kap van bomen met een stamdiameter van minder dan 30 cm.(omtrek 94 cm.) vergunningvrij te maken. Voor het zover is, moet er een lijst komen van monumentale bomen. De raad heeft het college van b&w in een motie opgedragen “De in de dorpen aanwezige groene verenigingen te betrekken” en “Individuele inwoners de gelegenheid te geven bomen aan te melden”. 
Beide opdrachten zijn onvoldoende uitgevoerd. De FGH-verenigingen, die over veel kennis van het bomenbestand beschikken, zijn - op één uitzondering na - niet ingeschakeld. 
De inwoners zijn wel uitgenodigd om bomen aan te melden, maar alleen aanmeldingen van boomeigenaren worden in behandeling genomen. Met als argument dat de eigenaar degene is die de boom zal moeten onderhouden en extra duur uit is omdat een op de lijst geplaatste monumentale boom alleen in het uiterste geval gekapt mag worden. Kortom, de gemeente beloont boomeigenaren, die hun monumentale bezit geheim willen houden en snijdt inwoners die op parels in het bomenbestand willen wijzen de pas af.
Terwijl het helaas zo is dat monumentale bomen beschermd moeten worden tegen eigenaren - waaronder de gemeente zelf als bezitter van rond 40.000 bomen - die lichtvaardig tot kap overgaan, omdat de boom in hun ogen teveel ruimte in beslag neemt of teveel schaduw en bladoverlast met zich brengt.